Benvolgut Client / Amic,

CONDICIONS D’ÚS

Aquesta és la pàgina web oficial d’ALIANCE BROTHER SL: www.gestiodocumental.net, de la que és titular ALIANCE BROTHER SL, societat espanyola amb C.I.F.B58296955, domicili a 08755 Castellbisbal (Barcelona), e inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Registre Mercantil de Barcelona, tom 28255, foli 18, fulla B-130879). ALIANCE BROTHER SL, podrà actualitzar, modificar o desenvolupar el contingut de la pàgina web sense notificació prèvia. ALIANCE BROTHER SL, podrà modificar les presents condicions d’ús en qualsevol moment i sense previ avís. La utilització de la pàgina web una vegada modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús aquí modificades.

PRODUCTES

A la Pàgina Web es publiciten diferents productes i es faciliten enllaços a altres pàgines web en les que es poden adquirir els mateixos. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables  d’assegurar-se que el material remès per la seva inclusió a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació. ALIANCE BROTHER SL, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

ALIANCE BORTHER SL, no serà responsable, en cas de que existeixin interrupcions, del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control d’ALIANCE BROTHER SL, i/o deguda a una actualització dolosa o culposa de l’usuari i/o tingui per origen causes de força major.

Sense perjudici d’allò establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments ocorreguts fora del control d’ALIANCE BROTHER SL, tals com: errades de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Governs, falta d’accés a xarxes de tercers, actes i omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de Hackers o tercers especialitats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ALIANCE BROTHER SL hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, fos quina fos la seva causa, ALIANCE BROTHER SL, no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. ALIANCE BROTHER SL, tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

ALIANCE BROTHER SL, no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers realitzats al seu lloc web ni de la informació continguda en Pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors del lloc web, donat que la funció d’aquestes és informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web, i, en cap cas, suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot allò, ALIANCE BROTHER SL, no serà responsable del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços hipertextuals.

ALIANCE BOTHER SL, no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

ALIANCE BOTHER SL, no es fa responsable de la utilització que l’usuari realitzi dels serveis i productes del lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. En cas de que existissin continguts per adults, és responsabilitat de l’usuari o dels seus representants legals limitar l’accés als menors d’edat que estiguin al seu càrrec amb els mecanismes que el propi navegador d’internet o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.

ALIANCE BOTHER SL, no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació en el lloc web, o per altres danys derivats d’aquesta navegació.

ALIANCE BOTHER SL, no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d’errors en cap dels continguts accessibles a través del seu lloc web, a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o la absència de virus i altres components malignes en el present lloc web o en el servidor que el subministra.

ALIANCE BOTHER SL, no es fa responsable de la veracitat, manca d’utilitat o adequació per un ús específic del present lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol endarreriment, manca d’entrega, entrega incorrecta dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts. L’aplicabilitat de qualsevol dels aspectes del contingut del present lloc web s’ha de consultar amb un especialista de l’àrea específica.

L’usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota la naturalesa que ALIANCE BROTHER SL, pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin d’aplicació.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

ALIANCE BROTHER SL, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècnica i organitzativa.

L’usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals a ALIANCE BROTHER SL, únicament amb les finalitats abans esmentades. Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament  el consentiment patern, del tutor o del legal representant per què les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades reservant-se ALIANCE BROTHER SL, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar a ALIANCE BROTHER SL, de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Per últim, ALIANCE BROTHER SL, li informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça: C/ Torre Bovera, 31, 08741 Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

L’interessat podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per la cessió de les seves dades a ALIANCE BROTHER SL o qualsevol de les empreses col·laboradores que ofereixin els productes aquí inclosos. Dita revocació es durà a terme mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça: C/ Torre Bovera, 31, 08741 Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

ALIANCE BROTHER SL, no es responsabilitza de l’ús que realitzin les referides empreses en relació amb les dades de l’interessat. En el cas de cancel·lació i revocació per part de l’interessat del seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal, ALIANCE BROTHER SL, podrà resoldre la prestació del servei que fos, en el cas en què les esmentades dades fossin necessàries per una òptima prestació del servei.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça: ALIANCE BROTHER SL, societat espanyola amb C.I.F. B58296955, domicili en Carrer Torre Bovera, 31, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona), i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Registre Mercantil de Barcelona, tom 28225, foli 18, full B-130879). També pot contactar per mail a: juridico@aliance-brother.com per fer ús del seu dret de rectificació.

ENLLAÇOS A LA PÀGINA WEB

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

COOKIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d’interès. Política de cookies.

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCELACIÓ I OPOSICIÓ

Per últim, li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça: ALIANCE BROTHER SL, societat espanyola amb C.I.F. B58296955, domicili en Carrer Zenc , 8, 08755 Castellbisbal (Barcelona), e inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Registre Mercantil de Barcelona, tom 28225, foli 18, full B-130879). També pot contactar per mail a: juridico@aliance-brother.com per fer ús del seu dret de rectificació.

Abrir chat