ALIANCE BROTHER SL. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en gestiodocumental.net i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb ALIANCE BROTHER SL, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de ALIANCE BROTHER SL.

Aquestes dades personals estan sent tractats i incorporats als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La política de privacitat de ALIANCE BROTHER SL li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, ALIANCE BROTHER SL garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i li informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Gestio documental, C / Zenc 8 – 08755 Castellbisbal – Barcelona – Espanya,correu electrònic: juridico@aliance-brother.com

Abrir chat